bruispunten,subsidie aanvraag,tips,starters,startgeld,eigenwijze match,vrijwilligersverzekering,

Top tips voor de doeners, the who is who en hoe werkt het binnen participatie en subsidieland

Voor vrijwilligerswerk en zelforganisatie

Loop gerust binnen bij het inloop spreekuur WIJkWIJzer Kooikerweg 10 woensdagen van 10.-12.00uur. In het Bruispunt. Of bel Makers en Doeners.

Top tips voor starters met kleine maatschapplijk ondernemingen,vrijwilligers en MVO-ers.

1 Starten met een uitkering. Heb je een uitkering en vragen over vrijwilligerswerk;

Spreekuur Maatschappelijke Inspanning

De gemeente Rotterdam verwacht een tegenprestatie van mensen die een Wet Werk en Bijstand (WWB) uitkering krijgen. Doel hiervan is mensen te activeren om meer mee te doen in samenleving. Dat kan bijvoorbeeld door het doen van een taalcursus, een sporttraject, mantelzorg, vrijwilligerswerk of het bieden van informele hulp.

Wat kunnen zij voor u betekenen?

Zij kunnen:
• brede informatie geven over vrijwilligerswerk
• met u zoeken naar vrijwilligersvacatures, in uw wijk of daarbuiten
• helpen met voorbereiden op een gesprek bij een vrijwilligersorganisatie
• u informeren over rechten en plichten binnen het vrijwilligerswerk

Wanneer?

Elke dinsdag van 10.00 – 13.00 uur
Elke donderdag van 13.00 – 15.00 uur

Waar?
Servicebalie Vrijwilligerswerk Rotterdam, in de Centrale Bibliotheek
Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam, tel. (010) 269 11 00

Wilt u meer weten of een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met Mimoun Kasmi,
tel. (010) 269 11 46, email: mkasmi@vrijwilligerswerkrotterdam.nl

2 Starten en een WW.

Vrijwilligerswerk en WW

5 Aanvragen subsidies voor zelfdoeners

5.1. Het snel loket 

Voor beperkte activiteiten die een enkele keer plaatsvinden kan een kleine subsidie aangevraagd worden via het Snelloket. U vraagt de subsidie aan via Mijn Loket wat betekent dat u een Digit code of eHerkenning bedrijve moet hebben. Dus het is niet echt bereikbaar. Bel ga langs en haal formulieren op indien mogelijk om dit te omzeilen.

Deze subsidie bestaat naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten en de jaarsubsidies.

Deze kleine eenvoudige subsidievorm is er voor nieuwe aanvragers en die aanvragers voor wie de gewone procedure moeilijk bereikbaar is.

5.1 Opzoomer Mee

OpzoomerMee 24 oktober 1 november klik hier voor folder;Lief en Leed week>>> klik hier voor downloaden formulier

Aanvragen voor een Opzoomer-activiteit blijft gewoon mogelijk. Tot een bedrag van € 175 voor een Opzoomeractiviteit kunt u gewoon terecht bij Margreet. Formulier downloaden en meer. Schiedamsedijk 55a
3011 EE Rotterdam  (010) 213 10 55  info@opzoomermee.nl 

5.2 Introductie van the Right to Challenge

Nu is het recht om de gemeente uit te dagen geintroduceerd. Inwoners mogen zelf in eigen regie taken binnen het publiek domin opnemen en uitvoeren. Taken waarvan je denkt dat kunnen we beter, goedkoper. In 2015/2016 wordt het recht om de overheid uit te dagen binnen Rotterdam ingevoerd als experiment. Meedoen? Lees hoe in ;Right to Challenge  Voor de gevorderden:Notitie Right to Challenge voorwaarden en voorbeelden De waarden van Rotterdam notitie 

5.3 Citylab010

Op CityLab010 maakt u uw plan voor Rotterdam bekend en zoekt u de samenwerking met andere partijen op. Anderen kunnen zich aansluiten bij uw project. Met de hulp van experts op het CityLab010-platform kunt u uw idee verder ontwikkelen tot een volwaardig plan. Is uw plan klaar, maar ontbreekt er nog (het laatste deel) startkapitaal, dan kunt u een financiële bijdrage uit CityLab010 aanvragen.


6 Wat is er veranderd vanaf januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 is er één digitaal loket voor alle subsidie aanvragen: www.rotterdam.nl/subsidies. U vraagt de subsidie dan dus niet meer rechtstreeks aan bij de deelgemeente. Klikken, hopelijk zonder ergernis>Aanvraagformulier subsidieverlening. Alexander doc

Nieuwe subsidie verordening 
Per 1 januari 2014 treedt de Subsidie verordening Rotterdam 2014 (SvR 2014) in werking. Subsidieaanvragen die vanaf 1 januari 2014 binnenkomen bij de gemeente Rotterdam worden behandeld volgens de regels van de SvR 2014. Lopende subsidies en subsidieaanvragen die vóór 31 december 2013 bij de gemeente Rotterdam binnenkomen, worden volgens de oude subsidieregels (SvR 2005) afgehandeld.

De voornaamste wijzigingen binnen de SvR 2014 zijn:
- De SvR 2014 kent maar twee subsidievormen: eenmalige en jaarlijkse subsidies. Er is dus geen uitsplitsing meer naar verschillende subsidievormen (zoals waarderingssubsidie, exploitatiesubsidie). 
- Subsidies tot een bedrag van € 25.000 kunnen direct worden vastgesteld. Dit betekent dat de subsidie verantwoording achteraf achterwege kan blijven.
- Aan subsidieontvangers die aan personeel en/of bestuursleden salaris vergoeden boven de zogenaamde ‘Balkenende-norm’ wordt de subsidie verrekend met het feitelijke verschil tot aan de ‘Balkenende-norm’.

Meer weten? 
Wilt u meer weten over (het aanvragen van) subsidies? Kijk dan op www.rotterdam.nl/subsidies.

 

6.1 Bijdrage Bewonersinitiatieven onder de €10.000.-

Vrijwilligers in Prins Alexander kunnen gebruik maken van twee "kanalen" om geld voor hun initiatief aan te vragen:

Voor aanvragen tot € 10.000 kunt u terecht bij Opzoomer Mee. Opzoomer Mee verzamelt de aanvragen, kijkt of ze compleet zijn en overlegt met de gebiedsorganisatie of de plannen passen binnen de prioriteiten van het gebied. Daarna gaat de aanvraag naar de gebiedscommissie, die de aanvraag toe kan kennen of af kan wijzen.

Het aanvraagformulier voor een initiatief tot € 10.000 kunt u hier vinden. Lees de toelichting bij het formulier goed. U kunt als inwoner of als groep geld aanvragen, maar er wordt alleen geld uitbetaald aan een rechtspersoon. Die kunt u zelf voorstellen of zoeken met behulp van Opzoomer Mee.

6.2 Voor aanvragen boven de € 10.000 

Voor een gebiedsinitiatief en een aanvraag groter dan €10.000,-: 
'De gemeente helpt u bij het invullen van de aanvraag via team subsidieadministratie: subsidie@rotterdam.nl of 010-2674850'.

Kunt u terecht bij het subsidieloket van de gemeente. Dit loket verzamelt de aanvragen, checkt of ze compleet zijn en overlegt met de gebiedsorganisatie of de plannen passen binnen de prioriteiten van het gebied. Daarna gaat de aanvraag naar de gebiedscommissie, die de aanvraag toe kan kennen of af kan wijzen.

Het formulier voor het aanvragen van een initiatief groter dan € 10.000 kunt u hier vinden. U heeft voor het invullen van dit formulier een DigID - als u een particulier bent - of e-Herkenning nodig - als u een organisatie bent.

Gebiedscommissie Duidelijk is dat de gebiedscommissie de taak heeft om uiteindelijk te besluiten over de aanvragen. Dit betekent dat contacten met de gebiedscommissie belangrijk zijn.

Gebiedsplan Uw aanvraag moet passen binnen de prioriteiten van het gebied. Dit betekent dat het moet bijdragen aan het realiseren van doelen uit de gebiedsplannen die zijn gemaakt onder toezicht van de gebiedscommissie. De gebiedsplannen zijn op te vragen bij de gebiedsorganisatie.

6.7 CityLab010 vervangt Stadsinitiatief Rotterdam!

Nieuwe vorm van burgerinitiatieven Rotterdam - CityLab010 vervangt stadsinitiatief.

6.8 Nieuwe subsidie Fonds Sociale Infrastructuur

De gemeente Rotterdam heeft het Fonds sociale infrastructuur in het leven geroepen. Het fonds is bedoeld voor financiering van maatschappelijke initiatieven in de wijk, zoals gelegenheden voor ontmoeting, dagbesteding of maaltijdservice en het vergroten van de inzet van vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorgers.
Hierrmee wil de gemeente het mogelijk maken dat Rotterdammers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in hun wijk en deelnemen aan de samenleving. Voor het Fonds versterking sociale infrastructuur is anderhalf miljoen euro beschikbaar. Wilt u dit Fonds onder de aandacht brengen van relevante relaties in uw gebied?

Meer informatie
U kunt een aanvraag indienen tot 1 juli 2014 via het digitale subsidieloket van de gemeente. Als er na 1 juli 2014 budget over is, dan kunt u hierna nog tot 1 oktober 2014 indienen.
Meer informatie: www.rotterdam.nl/subsidiesstedelijkwelzijn bij Fonds Sociale Infrastructuur.

Wie kan een aanvraag indienen?
Rotterdammers met initiatieven, die de samenwerking in de wijk tussen bewoners en zorg- en welzijnsorganisaties vergroten of een bijdrage leveren aan het versterken van sociale netwerken kunnen een aanvraag indienen. Ook sociale, maatschappelijk betrokken ondernemers kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van laagdrempelige voorzieningen in de wijk. Voor een aanvraag is een samenwerkingsverband nodig van minimaal twee verschillende organisaties/initiatieven: tenminste één wijkgerichte bewoners- of belangenorganisatie, vrijwilligersorganisatie of sociaal ondernemer. In combinatie met een welzijnsorganisatie of zorgaanbieder.

Wat voor initiatieven zijn welkom?
De initiatieven dragen aantoonbaar bij aan het behoud en bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van Rotterdammers, waaronder ook ouderen chronisch zieken en mensen met een beperking. Zowel bestaande als nieuwe initiatieven komen in aanmerking voor subsidie. Bijvoorbeeld:

-Individuele of groepsbegeleiding van Rotterdammers, met inzet van meer dan 75% vrijwilligers
-Ontwikkelen of uitvoeren van laagdrempelige gelegenheden voor ontmoeting of dagbesteding  of maaltijdservice.
-Werven en begeleiden van vrijwilligers en het ondersteunen van mantelzorgers
-Ontwikkelen en uitvoeren van collectieve voorzieningen in de wijk, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Beoordelingscriteria (zie hiervoor ook  het onderdeel ‘wetten en regels’ op de site. Hier is ook de tekst van de regeling en de SVR2014 te vinden)
De aanvraag draagt bij aan minimaal vier van de volgende criteria:

- versterken van vaardigheden van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking
- het vormen of versterken van sociale netwerken
- het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen
- combinaties van professionele ondersteuning en vrijwilligers in de buurt
- optimaal gebruik maken van schaarse professionele inzet
- bijdrage aan het betaalbaar houden van het aanbod aan ondersteuning

De activiteiten vinden plaats in Rotterdam en worden uitgevoerd in 2014 en 2015.
Het aan te vragen subsidiebedrag is minimaal € 10.000,- en maximaal € 75.000,- .
Aanvragen op basis van co-financiering hebben de voorkeur.

In het plan van voorgenomen activiteiten dient aantoonbaar aandacht te worden besteed:

 • Aan welke van de in de regeling genoemde criteria (minimaal 4) een bijdrage wordt geleverd
 • Op welke wijze versterking van de bestaande sociale infrastructuur plaatsvindt
 • Op welke wijze samenwerking tussen verschillende partijen vorm krijgt
 • Hoeveel burgers worden bereikt (minimaal 25)
 • Wat het aantal en percentage betrokken vrijwilligers is (inclusief de benodigde begeleiding)

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt – naast bovengenoemde punten – gekeken naar de kosten–baten verhouding van de voorgenomen activiteiten.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar: fondssocialeinfrastructuur@rotterdam.nl.

http://www.rotterdam.nl/product:subsidiekunstencultuurvoormaligedeelgemeenten

subsidiebeleidskaders voor kunst&cultuur in de gebieden)

Kunst en cultuur 

Per 19 maart 2014 werden de deelgemeenten opgeheven. Indien u tot nu toe een jaarlijkse subsidie heeft aangevraagd bij één van de deelgemeenten op het terrein van kunst en cultuur, dan dient u dit voor het jaar 2015 te doen via het digitale loket onder de titel 'subsidie kunst en cultuur voormalige deelgemeenten'.

meer informatie

voor wie

Subsidieaanvragen op het gebied van kunst en cultuur die voorheen werden behandeld door de deelgemeenten (in afwachting van de nog te formuleren subsidiebeleidskaders voor kunst&cultuur in de gebieden).

aanvragen

De jaarlijkse subsidie dient in principe aangevraagd te worden vóór 1 juni 2014, maar gezien de overgang van deelgemeente naar stad kan dit dit jaar nog tot 15 september 2014.

U kunt deze subsidie online aanvragen. Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, kunt u op een later moment uw subsidieaanvraag online laten vaststellen.

wetten en regels

 

7 Inloop spreekuren Dock

Lage Land houdt  Binyam Dock Prins Alexander iedere maandag spreekuur in de Prinsenhof.
Iedere vrijdag tussen 13 en 15 uur Fb . Dock Prins Alexander,Recreatiecentrum Zevenkampse Ring 301, contact: Anique Schelling 06-18 96 44 68 of via aschelling@dock.nl

8 Nog veel meer tips:

 1. Check of je plan overeen komt met de plannen van de website. gebiedscommissie
 2. Gratis software voor verenigingen/stichtingen met o.a ANBI Techsoup ism Geefgratis
 3. Werk je met kwetsbare groeepn, laat vrijwilligers een gratis VOG halen. Verklaring van goed gedrag.
 4. Subsidies voor bewonersinitiatieven worden makkelijker persbericht
 5. Opzoomeren neemt selectie projectsubsidies waar in Rdam Artikel
 6. Subsidies voor zelfdoeners http://www.rotterdam.nl/subsidies voor starters via de makkelijke regeling:Bewonersidee via Opzoomeren
 7. Werken vanuit de bijstand, recht op behoud van 1500 euro per jaar vergoedingen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering zie website http://www.rechtopbijstand.nl, let op, Rotterdam heeft een ontmoedigingsbeleid.
 8. Gratis posters voor je evenementen klik hier voor de gratis posters!
 9. Een nieuwe manier van aanvragen van subsidie in Alexander: Maak vooraf een korte schets op dit formulier dat hier te downloaden is. Versturen kan digitaal, maar u kunt het ook bij de deelgemeente langs brengen.
 10. Bruispunten. Daar komen ervaren doeners en nieuwe bruisende ideeën samen en kun je terecht met vragen.
 11. Heb je zelf een goed idee voor de buurt en wil je hulp en startgeld om dit op te zetten, dan is o.a. Eigenwijze match (folder)  iets voor jou. Kijk ook op Eigenwijze match (website) 
 12. Vrijwilligersverzekering regelen voor nop bij Proxy Mariniersweg 151 3011 NK Rotterdam 010 _ 213 23 41
 13. Mijn Wijkidee Website voor ideeen en steun bij uitvoering regio Rotterdam en vooral Capelle ad IJssel
 14. Vrijwilligerswerk vacaturebank advies en ondersteuning   Rotterdam
 15. Vrijwilligers krijgen structureel gratis VOG 
 16. Ons Alexander vrijwilligers netwerk site Aanrader voor de  intellectuelen onder ons.
 17. Vrijwilligers kunnen bij Orion vergaderen in ruil voor een wederdienst. Mooi initiatief!
 18. Het ervaringscertificaat (EVC)is een bewijs van wat u weet en kunt. Het geeft extra kansen op de arbeidsmarkt. Een ervaringscertificaat is aan te raden als u kennis en werkervaring hebt waarvoor u geen diploma's kunt laten zien. Bent u ingeschreven als werkzoekende bij UWV? Dan kan het ervaringscertificaat worden betaald uit het re-integratiebudget. Uw contactpersoon bij UWV kan u hier meer over vertellen.

Tip : Met de financiële regeling "Vrijwillig Actief" anticipeert de deelgemeente op de ontwikkeling van veranderende maatschappelijke omstandigheden. Die van een terugtrekkende overheid en een grotere verantwoordelijkheid voor de mensen en (vrijwilligers)organisaties.

9 Gebiedscommissie

De heer R. Davids (voorzitter)06 51 47 59 46 hm.davids@rotterdam.nl

http://www.rotterdam.nl/subsidiesbestuurdienstverlening

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat goede initiatieven om burgers bij elkaar te brengen in de stad gerealiseerd kunnen worden.

9.1 Subsidies Bestuur en dienstverlening

Vieringen en herdenkingen in Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil initiatieven stimuleren op het gebied van:

 • Het ontplooien van gezamenlijke activiteiten van in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen, die gericht zijn op het bij elkaar brengen van burger en politiek. 
 • Realiseren van feest- en gedenkdagen die in nationaal belang zijn, zoals Koninginnedag en 4-5 mei 
 • Burgerparticipatie m.b.t. politieke gemeentelijke betrokkenheid

Heeft u een initiatief dat een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een van bovengenoemde doelstellingen, dan kunt u via email contact opnemen met de afdeling Bestuur. Nadat een medewerker samen met u uw voorstel inhoudelijk heeft besproken wordt besloten of samenwerking mogelijk is en in welke vorm.

Waarom subsidie?
Soms komt een goed initiatief financiële middelen tekort en blijft realisatie daarom uit. Eventueel kan de gemeente dan subsidie inzetten.

Subsidie aanvragen
Als besloten wordt dat uw initiatief in aanmerking komt voor een individuele subsidie, kunt u deze digitaal aanvragen.Info en aanvraagprocedure Belangrijk is dat u zo’n subsidie alleen kunt aanvragen als u contact heeft gehad met een medewerker van de afdeling Bestuur en u in overleg met deze medewerker besloten heeft de aanvraag te doen. 
Let op! Als u niet vooraf uw subsidieaanvraag heeft besproken met een medewerker van de afdeling Bestuur, is de kans groot dat de aanvraag direct afgewezen wordt.

10  Durf het te vragen aan gebiedsnetwerkers (gemeente gebied Oost)
Zij zijn er om u op weg te helpen met alle zaken op het gebied van diensten en ontwikkelen van activiteiten ten bate van de buurt en wijk. 

  06-57877549
Ommoord

  06-51479014
Nesselande

  06-57874915
Kralingseveer Zevenkamp
Peter Geukes
  06-83334271
Lage Land
Joop van Wijnbergen
  06-82070935
Oosterflank
Meneer Geukes
  06-19276379
Prinsen/Gravenland
Franka Boudewijn
  010-2868227
Zevenkamp

  06-57877549  j.greevink@rotterdam.nl
Ommoord

  06-51479014  
Nesselande

  06-57874915 
Kralingseveer zevekamp en Oosterflank
Peter Geukes
  06-83334271 pe.geukes@rotterdam.nl
Lage Land
Joop van Wijnbergen
  06-82070935 jm.vanwijnbergen@rotterdam.nl
Oosterflank
  06-19276379 

Opmerking

Je moet lid zijn van De Makers en Doeners 010 om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van De Makers en Doeners 010

Reactie van Makers en Doeners op 30 Januari 2015 op 17.40

Deel 2 Evenementen vergunningen

0-evenementen
Voor de 0-evenementen, ook wel kennisgevingsevenementen genoemd, is geen vergunning vereist. Dit zijn kleinschalige evenementen, zoals straatfeesten, barbecue in de buitenruimte, Men kan volstaan met een kennisgeving aan de burgemeester, die de toestemming wel of niet verleent. De toestemming wordt feitelijk namens de burgemeester verleend. Tot de (deel)gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 gebeurde dit door de deelgemeentesecretaris. Sinds de komst van de gebiedscommissie na die verkiezingen wordt de toestemming door de gebiedsdirecteur van het gebied in mandaat verleend.
Voor evenementen die in het centrumgebied en/of in meerdere gebieden plaatsvinden, moet de kennisgeving worden ingediend bij de directie Veilig van de gemeente Rotterdam. 
De organisator kan zijn/haar evenement digitaal aanmelden via Mijn Loket. Beschikt men niet over internet, dan kan men een aanmeldingsformulier bij de gemeente halen. De aanmelding moet uiterlijk 5 dagen voorafgaande aan het evenement bij de gebiedsdirecteur van het gebied waar het evenement plaatsvindt, zijn ingediend. Met deze aanmelding is voldaan aan de kennisgeving die vereist is voor het organiseren van een 0-evenement.

DiGiD en e-Herkenning
Wil je als burger (natuurlijk persoon) een evenement digitaal aanmelden dan moet je beschikken over een DiGiD. Doe je dit als rechtspersoon, zoals een (vrijwilligers)organisatie in stichting- of verenigingsvorm, dan moet je over een e-Herkenning beschikken. DiGiD en e-Herkenning staan voor Digitaal Identiteit. Zij dienen als legitimatiemiddel bij het regelen van zaken met de overheid via internet. Men vindt alle informatie over DiGiD en e-Herkenning, en over de wijze waarop deze als gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden aangevraagd op de webpagina
http://www.rotterdam.nl/product:0 evenement van de gemeente Rotterdam.

A-evenementen
Voor A-evenementen is wel een vergunning vereist. De vergunning voor een A-evenement wordt bij het gebied of bij de directie Veilig aangevraagd. 
In tegenstelling tot de melding van een 0-evement, zijn er aan de behandeling van een vergunningaanvraag wel kosten verbonden. De gemeente brengt voor de behandeling voor de vergunningaanvraag leges in rekening. Hier kan men naar informeren.

Aanvraagprocedure evenementenvergunning.
Vergunningen voor A-evenementen in een gebied moeten worden aangevraagd bij de het gebied. Voor overige evenementenvergunningen, in meerdere gebieden of in het centrum, kunnen organisatoren terecht bij de directie Veiligheid. Aldus de Nota Evenementenvergunningen.
De aanvraagprocedure bij een vergunning voor een A-evenement begint met het al dan niet digitaal invullen van het aanvraagformulier door de organisator. Belangrijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag is dat deze volledig moet zijn. 
De indieningstermijn van een aanvraag voor een A-evenement bij het gebied is vier weken voor aanvang van het evenement. Voor de aanvraag bij de directie Veilig is deze termijn acht tot vier weken vóór het evenement.

 www.rotterdam.nl/evenementen, .Door Juan,met dank aan Rolf en Anneke

Reactie van Makers en Doeners op 30 Januari 2015 op 17.37
Info Evenementen vergunningen 

Voor het organiseren van een aantal specifieke activiteiten heeft men een vergunning nodig. Dit is de evenementenvergunning. Belangrijk voor openluchtactiviteiten zoals, muziekfestivals en kunstmanifestaties. Voor welke activiteiten is een vergunning vereist? Hoe vraag je een evenementenvergunning aan en aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Dit artikel richt zich op vooral kleine lokale vrijwilligersorganisaties en wijkbewoners, die als groep of individueel een evenement willen organiseren.

Evenement
Evenementen zijn er in vele soorten en maten. De gemeente Rotterdam deelt de evenementen in vier categorieën in. Deze worden in de nota in een overzichtstabel weergegeven. Onderstaande tabel is daaruit overgenomen.

Indeling naar categorie evenement.Schermafbeelding 2014-10-30 om 11.17.39 Aan het organiseren van een evenement kunnen risico’s verbonden zijn. De indeling van de evenementen in categorieën hangt samen met het geschatte risicogehalte van de activiteit. Dit is de mate van risico op het gebied van openbare orde en veiligheid, de impact op de stad en eventuele gevolgen voor het verkeer.

© 2018   Gemaakt door Makers en Doeners.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden